خانه اخبار ویژه خبر موثق دارم که جمع کثیری از هواداران قالیباف از جلیلی دوری می‌کنند