خانه اخبار استانی خدمات به نابینایان و ناشنوایان در کتابخانه‌های بوشهر