خانه اخبار مهم خرابی مکرر سی تی اسکن بیمارستان گناوه و سرگردانی بیماران