خانه اخبار استانی خسارت باران به تاسیسات برق بوشهر