خانه اخبار ویژه خط و نشان ازبکستان برای ایران با برتری مقابل ترکمنستان