خانه اخبار ویژه خودروهایی که عرضه نشده‌اند؛ چگونه «مازاد»‌ شدند؟