خانه اخبار ویژه خودکشی در ایران، به مرز ناراحت‌کننده‌ای رسید