خانه اخبار ویژه دادستان کرمان: ۱۶بمب قبل از مراسم کشف شد