خانه اخبار ویژه دارندگان این گروه خونی بیشتر در خطر سکته هستند