خانه اجتماعی دارو در تب گرانی، بیماران در رنج مالی + اینفوگرافیک