خانه اخبار استانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: توزیع شیر خشک بهبود یافت