خانه اخبار مهم دختران بوشهر، قهرمان دو و میدانی نابینایان و کم بینایان ایران