خانه اخبار استانی درخواست استاندار از وزیر کار درباره 3 مرکز درمانی