خانه اخبار ویژه دردسر تازه برای پرسپولیس؛ پیشنهاد روسی برای بیرانوند