خانه اخبار ویژه در جامعه‌ای که دو سوم آن یارانه‌بگیر هستند عدالت برقرار نیست