خانه اخبار ویژه در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود