خانه اخبار ویژه دستور فروش فوری اموال کوروش کمپانی