خانه اخبار استانی دمای سه شهر بوشهر به ۵۰ درجه رسید