خانه اخبار استانی دمای هوا در استان بوشهر به طرز محسوسی کاهش پیدا می‌کند