خانه اخبار ویژه دولت از لیست انتخاباتی خاصی حمایت می‌کند؟