خانه اخبار ویژه دولت سوم خاتمی یا ادامه وضع موجود؛ قیمت ها پاسخ می دهند!