خانه اخبار مهم دومین تجمع پرستاران بوشهر در یک ماه اخیر