خانه اخبار ویژه دونده طلایی ایران: برای قهرمانی آسیا کفش ندارم