خانه اخبار استانی رئیس‌کل دادگستری: پیگیر مساله فرودگاه هستیم