خانه اخبار ویژه رئیس بانک مرکزی قطر: به تعهدات خود با ایران پایبندیم