خانه اخبار استانی رئیس هیئت آمادگی جسمانی بوشهر انتخاب شد