خانه اخبار استانی ‌رئیس کل دادگستری: یک چهارم مطالبات شرکت ملی گاز وصول شد