خانه اخبار استانی راه‌اندازی سی‌تی‌اسکن جدید گناوه تسریع شود