خانه اخبار ویژه رقیب ایرانی حسن یزدانی: تیلور را ضربه فنی می‌کنم!