خانه اخبار چرخان روایت یکی از دانشجویان شریف از عکس معروف مهاجرت ۱۳ نفره