خانه اخبار ویژه روحانی: جلسه با فرماندهان سپاه برای صلح و صفا بود