خانه اخبار ویژه روزنامه‌جمهوری‌اسلامی: ملت که نباید همیشه در شعب‌ابی‌طالب زندگی کنند