خانه اخبار ویژه روزگار سیاهِ سپاهان، پرستاره‌ترین تیمِ لیگ