خانه اخبار ویژه رونالدو؛ ۳۶ ساعت در تهران دو سال در عربستان