خانه اخبار ویژه رونمایی طرح ساخت هواپیمای ۷۲ نفره در کشور