خانه اخبار استانی رییس ستاد زاکانی در بوشهر: پس از مناظره به حامیان او افزوده شد