خانه اخبار استانی رییس دانشگاه علوم پزشکی: مراکز بهداشتی درمانی استان در آمادگی هستند