خانه اخبار ویژه رییس شورای شهر بوشهر، رییس ستاد جلیلی شد