خانه اخبار استانی رییس صداوسیما: به تعداد حوزه های انتخابیه کانال تلویزیونی ایجاد می شود