خانه اخبار استانی رییس کل دادگستری: ۱۹ هزار پرونده مُسن قضایی بوشهر کاهش یافت