خانه اخبار استانی زادگاه رئیسعلی دلواری، رکورددار بیشترین مشارکت انتخاباتی در کشور