خانه اخبار ویژه زرآبادی: هتک حرمت به حامی پزشکیان در تبریز را پیگیری می‌شود