خانه اخبار ویژه زمان روحانی: توسعه اینترنت فساد آور بود/ زمان انتخابات: قبلی ها اینترنت را توسعه ندادند، ما دادیم!