خانه اخبار ویژه زمان سربازی به ۱۲ ماه کاهش می‌یابد