خانه اخبار ویژه زیباکلام: امیدوارم کارم به محاکمه کشیده نشود؛ اسرائیل را تطهیر نکردم