خانه اخبار ویژه زیدآبادی: قرار است این جماعت که سر نترسی دارند بر فضا غلبه کنند؟