خانه اخبار استانی زیرساخت‌های استاندارد ورزشی در «شیرینو » وجود ندارد