خانه اخبار ویژه زینب سلیمانی، کاندیدای مطلوبش را تقریبا لو داد