خانه اخبار استانی ساحل بوشهر از لکه‌های نفتی پاک‌سازی شد