خانه اخبار ویژه سارقان به قهرمان ایران و جهان هم رحم نکردند!